030 – 293 89 26
Jeane-Marie van Zundert

Jeane-Marie van Zundert

Jeane-Marie van Zundert (1973) heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Tilburg. Daarna heeft ze 15 jaar ervaring opgedaan als arbeidsrecht jurist en bestuurssecretaris van landelijke werkgeversverenigingen, waarbij ze onder andere betrokken was bij het tot stand komen van cao’s. Daarnaast heeft ze ervaring opgedaan in medezeggenschapsraden in het onderwijs en in de zorg. Haar rol als lid van Raad van Toezicht binnen een scholengemeenschap geeft haar een uniek inzicht in de gehele cirkel van governance.

Tijdens haar werk als bestuurssecretaris werd het haar duidelijk dat zij het best op haar plek is als adviseer van besturen en raden. Wat haar daarin zo aantrekt zijn de verschillende rollen die de ambtelijk secretaris, ofwel de adviseer medezeggenschap, op verschillende momenten moet aannemen. De rol van adviseer, procesregisseur en coach. De ambtelijk secretaris moet ook in het bezit zijn van een goede politieke antenne en het vermogen hebben om tegengestelde belangen te kunnen overbruggen. Zaken die haar goed liggen en haar uitgedaagd houden!

In haar laatste opdrachten heeft ze zich vooral toegelegd op het inrichten van participatieve (vernieuwde) medezeggenschap, waarbij de ondernemingsraad zo vroeg mogelijke wordt betrokken bij het tot stand komen van een voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur. De ondernemingsraad maakt daarbij, zoveel als het mogelijk is, gebruik van kennis en ervaring van de collega’s van de werkvloer ( de achterban). Op die manier heeft de ondernemingsraad een wezenlijke invloed en zorgt deze manier van aanpak voor een soepel lopend medezeggenschapstraject.

Jeane-Marie heeft veel ervaring en kennis op het terrein van:

  • Het voeren van het ambtelijk secretariaat in al zijn facetten
  • Begeleiden en adviseren van de ondernemingsraad bij advies- en instemmingsprocedures.
  • participatieve medezeggenschap
  • arbeidsrecht
  • Het duurzaam verbeteren van de relatie met de bestuurder
  • Het coachen en professionaliseren van het DB en de overige OR leden in hun rol als volwaardige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur
  • Communicatie met de achterban van de ondernemingsraad;
  • opzetten van het secretariaat voor de OR en inwerken van de (gekozen en/of ambtelijk) secretaris;

Volgens Jeane-Marie is het vooral de rol van de ambtelijk secretaris om ervoor te zorgen dat de ondernemingsraad in hun kracht staat. Dat betekent dat de leden van de ondernemingsraad voldoende beschikken over de begeleiding en inhoudelijke kennis die zij nodig hebben om een volwaardige gesprekspartner te zijn voor de Raad van Bestuur. Verder is volgens haar medezeggenschap gebaat bij een positieve samenwerking en overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder. Hierin moet van beide zijden geïnvesteerd worden. Deze investering betaalt zich terug op het moment dat de verhoudingen op de proef gesteld worden en tegengestelde belangen moeten worden overbrugd.