Uw vraag


Onze ervaring uit de afgelopen jaren leert dat ondernemingsraden behoefte hebben aan ondersteuning bij werkzaamheden zoals:

 • Het voorbereiden van OR-vergaderingen en overlegvergaderingen: opstellen concept agenda in overleg met het DB, versturen agenda en vergaderstukken naar OR en bestuurder, notuleren vergaderingen en uitwerken tot samenvattend verslag op onderwerp.
 • De archivering.
 • Het opstellen in concept van correspondentie en publicaties (advies- en instemming, jaarverslag, nieuwsbrief) op inhoudelijk aangeven van de OR.
 • Het bewaken van procedurele en juridische processen.
 • Het toetsen van inkomende instemming- en adviesaanvragen aan Wet op de Ondernemingsraad (WOR).
 • Het desgevraagd geven van advies over het besluitvormingsproces van de OR in het kader van wet- en regelgeving.
 • Het onderzoek naar en samenvatten van relevante informatie op het gebied van de actuele medezeggenschapsthema’s.
 • Het bijhouden actielijst(en) van de OR-vergadering en overlegvergadering.
 • Het meewerken aan ontwikkeling en bijhouden van communicatie (nieuwsbrief, website) met medewerkers en overige stakeholders.
 • Het coordineren van interne werk- en besluitvormingsprocessen van de OR.
 • Het meewerken aan de organisatie van de OR-verkiezingen.

Met de inzet van onze ambtelijk secretaris bij uw OR houdt de dienstverlening niet op. Bij ziekte of vakantie van uw ambtelijk secretaris zorgen wij voor vervanging. Daarnaast kunt u met al uw vragen over medezeggenschap bij ons terecht. OR Secretariaat helpt u bij het vinden van de antwoorden.